قطره های چشم (از هر نوع) اگر در یخچال نگه داری شود، سوزش کمتری ایجاد می‌کند، برخی خانواده ها نسبت به تاریخ مصرف قطره چشم و نگه‌داری صحیح آن توجهی ندارند.استفاده از قطره چشم تاریخ مصرف گذشته، باعث بروز حساسیت و عفونت چشم می‌شود.

معاینه حداقل شش ماه یک‌بار تنها راه برای جلوگیری از بیماری‌ها به‌ویژه تنبلی و ضعیف شدن چشم است.