image چکار کنیم بچه های کوچک از دکتر رفتن نترسند

پیشنهادات ذیل براى کمک به کودک شما ارائه شده تا بر ترسش از پزشک غلبه کند.

– اول از همه ، پزشکى را انتخاب کنید که بچه ها را دوست داشته باشد.

– در مورد مراجعه به پزشک با کودک تان صحبت کنید. سعى کنید با استفاده از وسایل پزشکى دکتررفتن را تجربه نمایید.

-هرگز ، هرگز ، هرگز نگویید » اگر بچه بدى باشى، دکتر به تو آمپول مى زند. « تهدیدهاى دیگر را نیز بااستفاده از لفظ پزشک به کار نبرید ، زیرا کودک باید بداند آمپول زدن تنبیه نیست.

– ملاقات هاى مقدماتى با پزشک ترتیب دهید تا اضطراب کودک کاهش یابد.

-آشنایى با مطب و پزشکى که کودک مى تواند با آن احساس راحتى کند ، بسیار اهمیت دارد