▪ سفید رنگی مناسبی برای این است که نشان دهید مرتب، آراسته، عادل هستید. ترکیب رنگ سفید و مشکی عالی است.

▪ رنگ زرد و بنفش را برای مصاحبه شغل هایی که نیاز به خلاقیت دارند بپوشید، چرا که این رنگ نشان دهنده شخصیت شماست. بنفش باعث می شود شما را خاص و قادر به انجام فعالیت های خلاقانه و رنگ زرد شما را خوش بین نشان می دهد.

▪ از رنگ نارنجی دوری کنید چرا که بسیار غیر حرفه ای است و عدم جدیت در شخصیت شما را نشان می دهد.

▪ رنگ قرمز از آنجاییکه نشان دهنده قدرت است، نمی تواند رنگ مناسبی باشد. شما را محکم و شجاع، اما همینطور هم سرکش نشان می دهد.

تک فارس » روانشناسی » چه نوع مانتو برای مصاحبه شغلی خانم ها مناسب است