هر رنگ، تاثیر خاصی در انسان دارد

دیدن سبزی درختان، به انسانها آرامش می دهد.

رنگ قرمز اشتها برانگیز است و بعضی از افراد را عصبی میکند.

رنگی وجود دارد که حال و حوصله شما را زیاد میکند.

اگر بی‌حال و حوصله هستید، از رنگ نارنجی استفاده کنید. هنگام استحمام صبحگاهی، حوله و ابزار نارنجی به کار ببرید. رنگ نارنجی. بی‌حالی شما را از بین می‌برد.

تک فارس » روانشناسی » چه رنگی می تواند انسان بی حوصله را سرحال کند