– چطور روت می شه این کارو بکنی؟ بعد از این همه خوبی که بهت کردم!

– صبر کن برسیم خونه!

– بچه بی تربیت؛ بیخود

– چند بار بهت گفتم؟

– خنگ بازی در نیار!

– اگه همه غذاتو بخوری، مامان خیلی خوشحال می شه.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد، نباید جمله‌های بالا را به بچه‌ها بگویید چون اعتماد به نفسشان را از بین می‌برد و روی آینده آن‌ها اثر می‌گذارد.

نباید در بچه‌ها احساس ترس و ناامنی ایجاد کرد، به آن‌ها انگ‌هایی مثل خنگی زد یا حتی کاری کرد که خیال کنند برای تشویق شدن، باید رضایت دیگران را جلب کنند؛ اتفاقی که در این جمله‌ها می افتد.

تک فارس » روانشناسی » چه حرفهایی را هرگز نباید به فرزند خود بگوییم