image چطور می شود که یک نفر به فرد دیگری وابسته می شود

باید بدانید که عوامل و متغیرهای زیادی وجود دارند که بر احساس و علاقه ی افراد تأثیر میگذارد. متغیرهایی را به شما معرفی می کنیم که میتوانند به شما کمک کنند تا یک نفر را عاشق خودتان کنید.

متغیرهایی که بر عاشق شدن تأثیر دارند عبارت اند از:

▪ تشابه در نگرش ها، پیشینه، و ویژگی های شخصیتی

▪ قرابت جغرافیایی

▪ خصوصیات شخصیتی و ظاهری خواستنی

▪ محبت دوسویه، حقیقتی که دیگران به خاطرش ما را دوست دارند

▪ ارضای نیازها

▪ انگیختگی بدنی و احساسی

▪ نفوذ اجتماعی، هنجارها و تصویب آدم ها در حلقه مان

▪ اشارات خاص در صدا، چشم ها، ژست، و شیوه ی حرکت شخص مورد علاقه

▪ آمادگی برای یک رابطه ی رمانتیک

▪ داشتن فرصت هایی برای با هم تنها بودن

تک فارس » روانشناسی » چطور می شود که یک نفر به فرد دیگری وابسته می شود