برای اینکه شلوار شما خط اتوی خوبی داشته باشد، در محل خط انداختن شلوار صابون بکشید و سپس اتو کنید.

تک فارس » مطالب جالب » چطور می شود خط اتوی شلوار مردانه را همیشه حفظ کرد