کودک با انجام بازی های متنوع سطوح مختلف اجتماعی شدن را تجربه می‌کند که نخستین سطح آن به تنهایی بازی کردن است، به طوریکه دستکاری اشیاء و بازی با اسباب بازی هایش باعث افزایش حس استقلال و خود باوری در وی می شود.

انجام بازی های موازی سبب سهیم شدن در فضای بازی کودکان با یکدیگر و یادگیری قوانین بازی می شود، به طور مثال ۲ کودک نزدیک یا کنار هم نشسته و هریک بازی خود را به صورت جداگانه انجام می دهند.

در بازی های ارتباطی، کودکان با یکدیگر تعامل دارند، به این معنا که اسباب بازی ها را با هم استفاده میکنند و حتی ممکن است آن ها را به هم قرض بدهند، معملاً از ۳ سالگی این نوع بازی ها آغاز می شود.

بازی های مشارکتی کودک را از لحاظ اجتماعی و هیجانی درگیر میکند و درباره نوع و وسیله بازی نظر می دهند، با اینکه قواعد بازی را نمی دانند ولی هر یک به نقش خود آگاهی دارند، این امر نقش مهمی در آموزش مهارت اجتماعی دارد و کودکان می آموزند که به خواسته های یکدیگر و قواعد بازی احترام گذاشته و بدون اجازه وسایل همدیگر را برندارند و اسباب بازی هایشان را با هم رد و بدل کنند.

برای اجتماعی شدن فرزندتان می توانید از راهکارهای موثری کمک بگیرید

مهارت های اجتماعی شدن را به فرزندتان بیآموزید.

از آنها بخواهید در بازی های دسته جمعی با همسن و سالان خود شرکت کنند.

یادگیری قوانین بازی با بازی های ارتباطی امکانپذیر خواهد بود.

اگر میخواهید فرزندتان از اجتماع گریزان نباشد بهتر است وی را در مکان های عمومی و در جمع دوستان و آشنایان شرکت دهید تا دوستان بیشتری پیدا کند.

تک فارس » روانشناسی » چطور فرزند کوچک خود را اجتماعی بار بیاوریم