image چطور در چهار هفته اعتماد به نفس قوی پیدا کنید

دوستان عزیز شما می توانید هر روز یک صفت را برای اعتماد به نفس در خود پرورش دهید .

هفته اول :

روز اول : باور کنید که موجودی بی نظیر در عالم هستید .

روز دوم : دیگران را همینطوری که هستند بپذیرید .

روز سوم : به هنر و استعداد دیگران حسادت نورزید .

روز چهارم : هیچگاه خشمگین نشوید و همواره خونسردی خود را حفظ کنید .

روز پنجم : به دیگران احترام بگذارید .

روز ششم : با انسانهای ژرف اندیش معاشرت کنید و از انسانهای عیب جو و بدبین دوری کنید .

روز هفتم : دیگران را دوست بدارید .

هفته دوم :

روز اول : دست دیگران را برای یاری و کمک بفشارید .

روز دوم : دیگران را ببخشید .

روز سوم : انتظارات خود را از دیگران کاهش دهید .

روز چهارم : دیگران را مورد انتقاد و سرزنش قرار ندهید .

روز پنجم : خود را سرزنش نکنید .

روز ششم : انتظارات منفی و غیرمنطقی را از ذهن خود بیرون کنید .

روز هفتم : خود را جدی بگیرید .

هفته سوم :

روز اول : دیگران را بخشی از وجود خود ببینید .

روز دوم : خطاها و لغزشهای خود را جدی نگیرید .

روز سوم : تصور ذهنی خود را از دیگران اصلاح کنید .

روز چهارم : ارزشهای نیک را در خود تقویت کنید .

روز پنجم : احساس رضایتمندی و خشنودی از خود را افزایش دهید .

روز ششم : از تکنیک های تنفس عمیق و تغذیه سالم استفاده کنید .

روز هفتم : تبسم و خوش خلقی را تمرین کنیم .

هفته چهارم :

روز اول : مسولیت کارهای خود را بپذیرید .

روز دوم : سعی کنید خطاها و لغزشهای خود را کاهش دهید .

روز سوم : مشکلات را آسان بگیرید و از دیگران برای رفع آنها یاری بخواهید .

روز چهارم : به مسائل اطراف خود با نگرش مثبت برخورد کنید .

روز پنجم : در صدد توجیه خود نباشید .

روز ششم : برای شادیهای خود پیش فرض و شرایط مشخص نکنید .

روز هفتم : به واقعیات درون خود تمرکز دهید .

تک فارس » روانشناسی » چطور در چهار هفته اعتماد به نفس قوی پیدا کنید