image چطور برنامه های هنگ کرده در ویندوز را ببندیم

نخست صفحه یnotepad را اجرا کنید و این کد را وارد کنید.
taskkill /f /fi "status eq not responding
(شما میتوانید با دو کلید win+r و نوشتن notepad از صفحه ی run آن را اجرا کنید)
سپس save as…را از file انتخاب کنید و پس از نام گذاری پسوند آن را .bat قرار دهید.
از این پس هر برنامه ای که هنگ شد را میتوانید با اجرای این کد آن را از کار بیندازید.

تک فارس » مطالب جالب » چطور برنامه های هنگ کرده در ویندوز را ببندیم