image چطور بدون داشتن ریموت دزدگیر ماشین آژیر آن را قطع کنید

▪ با استفاده از کلید خودرو درب سمت راننده را از بیرون باز کنید و وارد خودرو شوید.

▪ می‌توانید هم از سمت شاگرد و هم سرنشینان عقب وارد شوید اما این قانون برای هر ماشین یا هر نوع دزدگیری صدق نمی‌کند.

▪ کلید را در سوییچ بگذارید و خودرو را روشن کنید.

▪ قفل درب‌ها را از داخل باز کنید.

▪ ماشین را روشن کنید.

▪ تجهیزات دزدگیر را از چارچوب داخلی خودرو پیدا کنید و سیم‌های دزدگیر را از سیستم دزدگیر قطع کنید. سیم‌های دزدگیر را از فاصله دو سانتی‌‌متری سیستم اصلی دزدگیر قطع کنید.

▪ حالا دیگر وقت آن رسیده که سر فرصت به دنبال ریموت کنترل دزدگیر بگردید و وقتی آن را پیدا کردید، دوباره دزدگیر را وصل کنید.البته، حواستان باشد که تا زمان وصل مجدد دزدگیر خودرو را جای امنی پارک کنید تا به سرقت نرود.