image چطوری باید لکه های روغن را از لباس پاک کرد

لکه های بزرگ نیاز به خشک شویی (به علت حلال تتراکلرو اتیلن یا پرکلرواتیلن که در خشک شویی مورد استفاده قرار می گیرد) یا استفاده از محصولات پاک کننده لکه روغن دارند. لکه های کوچک و تازه را می توان به صورت زیر پاک نمود: مقداری پودر تالک را بر روی سطح لکه شده مالیده و ۳۰ دقیقه به حال خود بگذارید. سپس با استفاده از مسواک محل لکه را برس کشیده و به طور معمول با مواد شوینده لباس بشویید.