image چرا نباید لباس بعد از شسته شدن در ماشین لباسشویی بماند

یکی از اشتباهاتی که بعضی از اشخاص به صورت سهواً مرتکب می شوند، رها کردن لباس های شسته شده در ماشین لباسشویی است. این عمل بیماری زا خواهد بود زیرا باقیماندن لباس های شسته شده خیس در ماشین لباسشویی حتی در حدود یک ساعت می تواند منجر به تولید باکتری های آلرژی زا و کپک گردد. بنابراین توصیه می گردد زمانی ماشین لباسشویی را روشن کنید که اطمینان داشته باشید پس از اتمام شستشو فرصت پهن کردن لباس ها را داشته باشید و در صورتیکه ماشین لباسشویی شما برنامه شستشو با تاخیر داشته باشد، شستشو را زمانی انجام دهید که مطمئن باشید پس از اتمام شستشو در منزل خواهید بود.