راه نروید

حداقل نیم یا یک ساعت بعد از صرف غذا پیاده روی طولانی نکنید تا هضم غذا بهتر صورت گیرد.

تک فارس » پزشکی سلامتی » پیاده روی طولانی بعد از غذا مفید است یا نه