image پودر قابل تزریق آلیمتا عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف

▪ درمان مزوتلیومای بدخیم و عود پذیر صفاق ( همراه با سیس پلاتین )

▪ درمان سرطان ریه با یاخته های غیر کوچک و غیر بشره ای- Nonsquamous,Nonsmall- که به طور موضعی پیشرفت کرده یا متاستاز داده است.

▪ NSCLS-Non Small Cell Lung Carcinoma- درمان اولیه همراه با سیس پلاتین بوده و بعد از ۴ مرحله درمان اولیه، به عنوان تک دارویی برای درمان نگهدارنده استفاده می شود. هم چنین بعد از شیمی درمانی اولیه نیز به عنوان درمان تک دارویی استفاده می شود.

▪ نکته: برای درمان سلول های بشره ای NSCLS تایید نشده است.

▪موارد مصرف Unlabaled:

▪ درمان سرطان مثانه متاستاتیک

▪ درمان سرطان دهانه رحم راجعه یا متاستاتیک

▪ درمان سرطان تخمدان راجعه یا مقاوم

▪ بدخیمی های مربوط به تیموس

▪ درمان مزوتلیومای بدخیم صفاق ( یا به صورت تک دارویی یا همراه با کربوپلاتین)

مکانیسم اثر

▪ داروی ضد فولات بوده و فرایندهای متابولیکی وابسته به فولات که برای تکثیر سلول مورد نیاز است را متوقف میکند. باعث مهار تیمیدیلات سنتتاز – TS -، دی هیدروفولات ردوکتاز -DHFR-، گلی سینامید ریبونوکلئوتید فرمیل ترانسفراز -GARFT- و آمینو ایمیدازول کربوکسامید ریبونوکلئوتید فرمیل ترانسفراز -AICARFT- می شود. این آنزیم ها در متابولیسم فولات و سنتز DNA نقش داشته و مهار آن ها باعث مهار سنتز نوکلئوتیدهای پورین و تیمیدین و نهایتا مهار ساخت پروتئین می شود.

فارماکوکینتیک

▪ طول اثر: Vdss=16.1 L

▪ اتصال به پروتئین: حدود ۸۱-۷۳ %

▪ متابولیسم: بسیار کم

▪ نیمه عمر: در حالت عملکرد کلیوی سالم ( ۵/۳ ساعت )،

در Clcr=40-59 ml/minute: 8/5-3/5 ساعت

▪ دفع: ادرار ( ۹۰-۷۰ % بصورت داروی تغییر نیافته )

موارد منع مصرف

هشدارها

▪ داروی خطرناکی بوده و حین حمل و نقل و از بین بردن آن باید با احتیاط رفتار نمود.

▪ واکنش های ازدیاد حساسیت مثل آنافیلاکسی گزارش شده است.

▪ می تواند منجر به سرکوب مغز استخوان گردد ( آنمی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، پان سیتوپنی ). ممکن است در چرخه های متوالی نیاز به کاهش دوز داشته باشد.

▪ مکمل های فولیک اسید و ویتامین ب۱۲ بعنوان پیشگیری از سمیت خونی، گوارشی و عفونت استفاده شود. مکمل ها بایستی ۱ هفته قبل از شروع درمان آغاز شوند.

▪ درمان اولیه با کورتیکواستروئیدها می تواند میزان و شدت بروز واکنش های پوستی را کاهش دهد.

▪ در اختلال کبدی با احتیاط مصرف شود.

▪ از کپی اطلاعات دارویاب خودداری فرمائید

▪ پنومونی سلول های بینابینی و اختلال تنفسی گزارش شده است.

▪ توصیه می شود در Clcr˂۴۵ml/minute استفاده نشود. کاهش عملکرد کلیوی منجر به افزایش سمیت دارو می شود.

▪ NSAIDs کلیرانس pemetrexed را کاهش می دهند. در بیماران با Clcr=45-79ml/minute بایستی قبل، حین درمان و بعد از مصرف pemetrexed داروهای NSAIDs را قطع نمود.

▪ عوارض جانبی

▪ تداخل دارویی

▪ نکات قابل توصیه

▪ مقدار مصرف

▪ اشکال دارویی