پا بسته شدن در خواب چه تعبیری دارد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

پا بسته شدن در خواب چه تعبیری دارد

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی در گردن خود بند از چوب بیند، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت نمی گذارد. اگر بند چوبین برپای خود بیند، دلیل بود از اطاعت حق تعالی. اگر این کس در سفر بود، به سلامت بازآید. اگر دید بند گردنش از سیم بود، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است. اگردید که بندش از زربود، رنج و زحمتش از جهت مال بود. اگر بیند بندش از مس است، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا بود اگر بیند بند از پای او برداشتند، دلیل که از عمل پادشاه خلاصی یابد. اگر بر پای خود بند نهاده بیند، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد. اگر پای خود را به رسن بسته بیند، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد.

حضرت دانیال گوید:

اگر امیر بیند که بر پای خود بند آهنین داشت، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند. اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود، دلیل که ولایت یابد. اگر بیند چهار بند در پای داشت، دلیل است که چهار پسر یابد. اگر بیند بند از پای او برداشته اند، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر امیری بیند که پای او در بند و زنجیر بود، دلیل است که او را از ترسایان منفعت رسد. بعضی از معبران گویند: کار وی آسان شود اگر بیند بند او از سیمین است، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق گردد. اگر بیند بند او زرین است، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود. اگر بیند بند او آهنین بود، دلیل است که سفر دور کند.

جابرمغربی گوید:

تکفارس آی آر

بند در خواب، ثبات دین است، به قول پیغمبر (ص) که فرمودند: دوست دارم پای بند را در خواب، و غل را دوست ندارم، زیرا که پای بند بندگی بود در دین.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بند در خواب بر چهار وجه است. اول: کفر. دوم: نفاق. سوم: بخل. چهارم: از معصیت دست برداشتن. بعضی از معبران گویند: غل در دست به خواب دیدن، پادشاه ظالم را کوتاه دستی بود از ظلم.

محمدبن سیرین گوید:

اگر بند بر پای خود نهاده دید، دلیل که ترسان و هراسان شود. اگر دید در پای او دو بند نهاده است و او در مسجد است، دلیل که او در دین ثابت بود، یا در نماز یا در غزا یا درکاری که در آن صلاح دین است.

www.takfars.ir

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند در خواب که در پای خویش بند است و او را عزم سفر افتاد، دلیل که در آن سفر دیر بماند و در آنجا مقیم شود و هر چه که در پای بند قوی تر و محکم تر بیند، دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است. اگر بند فراخ بود بهتر باشد تا تنگ. اگر بیند بندش از مس است همین دلیل کند. اگر بندش از آهن بود، دلیل است بر آن چیزها که نخست یاد کرده شد. اگر بیند که بندش از رسن است، مقیم شدن از بهر دین بود. اگر بیند بند او چون چوب است، مقیم شدن از بهر فساد دین است.

جابرمغربی گوید:

اگر بیماری بیند که بر پای او بند است، دلیل که از زحمت خلاصی یابد. اگر پادشاه بیند بر پای او بند است، دلیل که پادشاهی بر وی پایدار بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پای بند در خواب بر سه وجه است.

اول: ثبات در دین.

دوم: زن خواستن.

سوم: از سفر بازآمدن.

هر که در خواب بیند در پای او بند است، اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد. اگر در بدی باشد همچنین.

تک فارس

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که بند آهنین در پای داشت، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است از او چیزی به کسی نرسد. بعضی از معبران گویند: چون مردی مصلح بر دست خود بند بیند، دلیل که از کارهای بد و ناساز بازماند و دست بدارد. اگر بند دست از چوب بیند، آن که گفتم کمتر و آسانتر بود.

چطور با کاموا عروسک خرگوش درست کنیم
  1. مدل های تازه زمستانی شال و روسری برای خانم ها خوش سلیقه
  2. آموزش تصویری درست کردن هدبند پارچه ای
  3. عکس جشنواره بالن در ایالت نیومکزیکو آمریکا
  4. چطور بفهمم ایمیل ارسال شده من خوانده می شود یا نه
  5. چطور باید تلسکوپ مناسب برای هدف خود انتخاب کنید
  6. نحوه ساخت گل رز با برگ های درخت

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات