image پاک کردن عینک طبی با دستمال کاغذی درست یا غلط

تنها دستمالی که می‌تواند بدون ضرر به شیشه عینک مورد استفاده قرار بگیرد، یک پارچه کوچک ابریشمی است.برای تمیزکردن عینک سعی شود از دستمال مخصوص خود عینک استفاده شود.

تمیز کردن شیشه عینک با دستمال کاغذی تهیه شده از چوب، سبب خش افتادن روی سطح شیشه می‌شود.

بیش‌تر این دستمال‌ها که با مواد نامرغوب تولید می‌شود یا دستمال کاغذی چینی که اغلب مواد بازیافتی و ارزان است، سبب کدری و از بین بردن براقی و طبی بودن شیشه عینک می‌شود.