*دروغ

امام صادق علیه السلام می فرماید:

امیر مومنان علیه السلام بر فراز منبر برآمد و گفت:

بر مسلمان سزاست که از پیوند برادری با سه گروه بپرهیزد:

گستاخ، احمق و دروغگو. اما گستاخ عمل تو را برایت می آراید و دوست می دارد که تو هم مانند او شوی و تو را بر کار دین و معادت یاری نمی رساند، نزدیک شدن او به تو از روی جفا و سنگدلی است و ورود و خروج او بر تو ننگ است.

احمق برای تو خیرخواهی نمیکند و هر چند بکوشد امید ندارد که بدی را از تو باز دارد و چه بسا سود تو را بخواهد اما زیانت رساند. مرگ او بهتر از زنده بودن او و سکوتش بهتر از سخن گفتن و دوراش بهتر از نزدیکی اوست.

اما دروغگو که زندگی با او بر تو سزاوار نیست.خوب و بد سخن تو را آشکار نمیکند و سخنان دیگران را برای تو باز می گوید، هرگاه سخنی بشنود آن را به سخنان دیگر می آمیزد تا آن را راست جلوه دهد، اما راست نمی گوید.

دشمنی میان مردم را دامن می زند و در دل آنان کینه ها را بارور میکند. پیس از بترسید و مراقب خود باشید .

*حماقت

امام علی علیه السلام می فرماید:

فرزندم، مبادا با احمق دوستی کنی، زیرا او می خواهد به تو نفع رساند اما زیان می رساندت.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هر که از دوستی با احمق نپرهیزد نزدیک است که به اخلاق او متخلق شود.

*بخل

امام علی علیه السلام می فرماید:

مبادا با بخیل دوستی کنی که او از روا کردن سخت ترین نیازهایت خودداری میکند.

*گناهکاری

رسول خدا (ص) می فرماید:

هر که به خدا و روز قیامت ایمان آورده است با کافر، برادری و با گناهکار، معاشرت نمیکند و هر که

با کافر پیوند برادری برقرار سازد و یا با گناهکار معاشرت کند، کافر و گناهکار می شود.

تک فارس » روانشناسی » ویژگی های یک دوست ناباب و نامناسب چیست