image وقتی آشیانه پرندگان را در خواب ببینیم تعبیرش چیست

▪ اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانه آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.

▪دیدن دیدن آشیانه ای مملو از تخمهای شکسته پرندگان ، نشانهآن است که در زندگی به شکست و نومیدی دچار خواهید شد.

▪لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن آن : عاشق شدن

درست کردن آن : عروسی

آشیانه خالی : ضرر؛ غیبت طولانی

▪دیدن آشیانه پرندگان در خواب ، نشانه آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد.

▪اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.

▪دیدن آشیانه خالی در خواب ، نشانه آن است که از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد.