image نکات مهم برای داشتن یک دکوارسیون آشزخانه مرتب و شیک

توصیه هایی هستند که با انجام آن ها می توانید تا حد زیادی به آشپزخانه خود نظم دهید.

-وسایل و اشیا را در کابینت های قسمتی از آشپزخانه قرار دهید که از آن وسایل استفاده میکنید. برای مثال قوطی های ادویه را در کابینتی نزدیک اجاق گاز و ظروف مخصوص آماده کردن مواد اولیه غذا را در کابینت های زیر کانتر و …

-موارد شبیه هم را در یگ گروه کنار هم قرار دهید .برای مثال قوطی های ادویه، قاشق و چنگال ها ئ ظروف دیگر را کنار هم در جای مناسب قرار دهید.

-مواردی را که از آنها بیشترین استفاده را در طی روز میکنید در دسترس ترین فضا و در سطح دید قرار دهید. هرچه میزان استفاده از وسیله ای کمتر است آن را در قسمتی عقب تر قرار دهید.برای مثال ادویه هایی از قبیل نمک و فلفل و هم چنین چای خشک را باید در دم دست ترین فضا قرا ردهید.

-به صورت سالانه به پاکسازی آشپزخانه از وسایلی و عناصر بلااستفاده بپردازید و آن ها را از آشپزخانه بیرون بریزید.

-اشیائ ریز و کوچک را در ظروف بزرگ تر مانند قوطی ها قرار دهید.