image ناراضی بودن از شغل برای سلامتی خطرناک است

دو تحقیق محققان دانشگاه لندن نیز نشان می دهد: افراد ناراضی از شغل خود از فشارخون بالا حتی وقتی سرکار نیستند، رنج می برند. این محققان همچنین افزودند: افرادی که ارتقای شغلی خود را به نفع دیگری از دست می دهند؛ در معرض ابتلا به بیماری های قلبی قرار دارند.

تحقیقات به روشنی نشان می دهد که میانگین اختلالات روانی شایع نظیر استرس و افسردگی بین افراد دارای مشاغل نامناسب و افراد بیکار تفاوت نمیکند.

هر دو گروه بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات روانی نسبت به افراد دارای مشاغل خوب هستند. محققان دانشگاه ملی استرالیا تحقیقات خود را روی گروهی از انگلیسی ها انجام دادند که برخی از آنها بیکار بودند در حالی که برخی دیگر در کاری فعالیت می کردند که کیفیت مناسبی نداشت.
محققان می گویند: که منظور آنها از کیفیت بد فقط دفاتر دارای نور نامناسب یا کارگاههای قدیمی نیست بلکه آنها همچنین به مشاغلی اشاره میکنند که کارفرما سرسختانه برخورد میکند یا از امنیت شغلی برخوردار نیستند. محققان به این نتیجه رسیدند: افراد شاغل در این کارها به همان اندازه بیکاران در معرض انواع بیماری های روحی و روانی قرار دارند.

تک فارس » پزشکی سلامتی » ناراضی بودن از شغل برای سلامتی خطرناک است