▪ زمان‌تان را صرفِ کاری کنید که آرزوی انجامِ آن را دارید نه کاری که مجبور به انجام‌اش هستید.

▪ خودتان را باور کنید و به احساسات درونی‌تان اعتماد کنید.

▪ دست از تردید و دودلی بردارید و اقدامات سریع انجام دهید.

▪ به اشتباهات و مشکلات خود بخندید.

▪ همیشه به ندای درونی قلب‌تان گوش فرا دهید.

▪ بیش‌تر سفر کنید تا دنیا را به شکل بهتری ببینید.

▪ نسبت به دنیای واقعیِ اطراف‌تان آگاه تر باشید.

▪ به جای ترس از شکست دست به خطر بزنید.

▪ از مقایسه‌ی خود با دیگران دست بردارید.

▪ عشق و علاقه ی خود را به کسانی که عاشق‌شان هستید، نشان بدهید.