image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی

کیت میدلتون “Kate Middleton”،همسر شاهزاده ویلیام در مجلهِ مد‌‌ Harper’s Bazaar انگلیس خوش لباس‌ترین زن بریتانیایی معرفی‌ شد.مجله بریتانیایی Tatler در سال ۲۰۰۷‌‌، کیت را جز۱۰ نفر برتر دنیای مد معرفی‌ کرد.

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی

‌‌این دوشس ۳۰ ساله همچنین در سال ۲۰۰۸ توسط وبسایت stlyle.com، و در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از سوی مجله مد و فشن Vanity fair مورد تقدیر قرار گرفته است. ‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

image میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی‌‌

تک فارس » مطالب جالب » میخوای خوش لباس ترین زن دنیا رو ببینی