image من گوش های بزرگی دارم چکار کنم

شما می توانید روشهایی را برای مخفی کردن این مشکل به کار ببرید.

*موهای خود را بلند کنید و از دادن آن رو به بالا یا پشت گوشها خودداری کنید.

*اگرگوش هایتان سوراخ است از گوشواره بزرگ استفاده کنید این مسئله باعث می شود گوشها نسبت به گوشواره کوچکتر به نظر برسند.

*به نوبت از لوازم تزئینی و روبان ها برای موهایتان استفاده کنید. این کار باعث می شود توجه دیگران بجای گوشهایتان به موهای شما جلب شود.

*هماهنگ کردن گوشواره با رنگ چشم ها باعث می شود مردم به طرف صورت و چشم ها کشیده شوند و توجهی به گوشها نداشته باشند.

*آرایش را امتحان کنید. این موضوع هم می تواند کمک کند.این کار باعث می شود صورت و چشم های شما زیباتر و تاثیرگذارتر شود، به طوری که مردم حتی فکر نگاه کردن به گوشهای شما را هم نکنند.