image من میخواهم دیگر آدمی بازنده نباشم

تکلیف خود را انجام دهید

همیشه قبل از تصمیم گیری کارهایی هست که باید انجام دهید. باید اولویتهای خود را در نظر بگیرید، امکاناتی که دارید در نظر آورید. باید با دیگران صحبت کنید و مشورت نمایید، باید تا جایی که می شود نسبت به آن مسئله اطلاعات کافی به دست آورید.

اشتباهی وجود ندارد

هرگز نگران نباشید که تصمیم غلط ممکن است، شما را از چیزی محروم کند محروم شدن از پول، دوستان، موقعیت اجتماعی، کسانی که عاشق آنها هستید یا چیزهایی دیگر.

"تصمیم صحیح" برای شما به ارمغان می آورد. به یاد داشته باشید که اگر از اشتباه های خود درس بگیرید، دیگر اشتباهی نمیماند!

به غریزه خود اطمینان کنید

وقتی همه تکالیف خود را انجام دادید، دیگر به بصیرت خود اتکاء کنید. به حس و خواست درونی خود توجه کنید، اگر به پند و نصیحت ناخود آگاه خود گوش کنید، حیرت زده میشوید.

تک فارس » روانشناسی » من میخواهم دیگر آدمی بازنده نباشم