حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیرپادرمیانى درخواب برسه وجه است :

۱.نزد کسى که پادرمیانى او را کرده است مقیم مى شود.

۲.به او عنایت و توجه مى کند.

۳.خیر و منفعت به او مى رسد.

اکر ببیند از بایندان(وساطت و میانجی) کسى بیرون آمد ، تعبیرش بر خلاف این است.