شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز درکارها

امریکای شمالی را ترک می کنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خواهد داد.

شما را به آمریکا شمالی تبعید می کنند : پیشرفت .

شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد.

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تعبیر سفر به آمریکای شمالی در خواب چیست