معنی و تعبیر دیدن چیدن یا خوردن میوه آلو در خواب چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

معنی و تعبیر دیدن چیدن یا خوردن میوه آلو در خواب چیست

▪منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می آورید مربوط می شود چه اگر ببینید که مثلا یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می آورید اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می گوید که شادکام می شوید و توفیق حاصل می کنید . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می دهد . آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد .

▪یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آلو ومیوه هائی دیگر تعلق به خوشدلی دارد

▪محمد بن سیرین گوید:

تکفارس آی آر

اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی زرد، دلیل بیماری است. اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود فراگرفت، یا کسی بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد. اگر بیند آلوی زرد خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود.

▪آنلی بیتون میگوید:

۱ـ دیدن آلوهای نارس و کال در خواب ، نشانه عدم آسودگی خود و نزدیکان است.

۲ـ دیدن آلوهای رسیده در خواب ، علامت به دست آوردن موقعیتهایی شادی بخش است که مدتی کوتاه از آن بهره خواهید برد.

۳ـ خوردن آلو در خواب ، نشانه آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید کرد.

www.takfars.ir

۴ـ چیدن آلو در خواب ، نشانه رسیدن به آرزوهایی است که با ثبات و همیشگی نیست.

۵ـ اگر خواب ببینید از روی زمین آلو جمع می کنید ، علامت آن است که ناچار خواهید پذیرفت آرزوهایتان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسانها دارد.

جاده های پرپیچ و خطرناک کوه انشی چین
  1. پوشش زنان عثمانی در دربار چه شکلی بوده است
  2. معنی دیدن خاک کوزه گری در خواب چیست
  3. گزارش تصویری از جای عجیب ترین توالت دنیا
  4. معنی و تبیر خواندن آیه الکرسی در خواب چیست
  5. چکار کنیم هدفون ها اینقدر بهم گره نخورند
  6. منظره ای زیبا از غروب خروشید در جزیره کرس فرانسه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات