تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

معنی و تعبیر دیدن پاسبان یا آجان در خواب چیست

اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر میکنید به سفر می روید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان میکنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید. اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می شود و بهره ای می برید.

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید.

پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است.

اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید.

چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود.

تکفارس آی آر

اگر در خواب با پاسبان صحبت می کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید. نه سئوال شما را خوشنود میکند و نه جواب را به رضایت می دهید

اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت میکند و دروغ می گوید.

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››