آنلی بیتون میگوید:

▪ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانه آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد.

▪دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است.

▪دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تعبیر دیدن وسایل موسیقی در خواب چیست