فامیلهای نزدیکتان را در آغوش می کشید : مراقب خیانتکاران باشید .
بچه هایتان را درآغوش می کشید : شادی بزرگ در پیش است .
دیگران شما را درآغوش می کشند : پول
یک غریبه را درآغوش می کشید : یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد .
غریبه ها شما را درآغوش می کشند : وقتش رسیده که نقشه هایتان را دنبال کنید .
زن یا نامزد شما ، شخص دیگری را درآغوش میکشد: تنهایی و گرفتاری
شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش میکشد : عمر شما طولانی خواهد بود .