دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تعبیر خواب دیدن روغن های سوخته در خواب چیست