image معنی و تعبیر خواب دیدن روغن های سوخته در خواب چیست

دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد