اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می کنید ، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تعبیر خواب دیدن ازدواج با افراد خارجی چیست