اگر خواب ببینید موی سرتان را از ته تراشیده اید ، نشانه آن است که افراد بیگانه با رفتاری چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد .

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تعبیر تراشیدن موی سر در خواب چیست