آنلی بیتون میگوید: اگر شخصى خواب ببیند آمرزیده شده است، بیانگر این است که انعام خوبى دریافت خواهد کرد.

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تعبیر بخشیده و آمرزیده شدن در خواب چیست