▪آنلی بیتون میگوید:

اگر خود را در حال آموزش دیدن ببینید، دلیل آن بود که با دوستان خوش برخورد و بسیار شوخ طبع رفت و آمد خواهید داشت.

اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید، علامت آن است که یک موقعیت بسیار خوب در زندگى نصیب شما خواهد شد.

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تعبیر آموزش دادن چیزی به کسی در خواب چیست