حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن آیه الکرسى در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

▪ اگر بیند آیه الکرسی (آیه ۲۵۵ سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

▪ ابراهیم کرمانی گوید:

اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

تک فارس » مطالب جالب » معنی و تبیر خواندن آیه الکرسی در خواب چیست