محمدبن سیرین گوید:
دیدن نام گردانیدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و احمد و سعید و صالح و آن چه بدین ها ماند، دلیل خیر بود. اگر از نام او بدتر بود، دلیل فساد است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
نام نیکو با کنیت شنیدن در خواب چون ابوالخیر و ابوالفضل و ابوسعید و مانند این، دلیل خیر و صلاح بود و آن چه به خلاف این ها است، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب دیدن و شنیدن، دلیل شر و فساد است.

تک فارس » مطالب جالب » معنی عوض کردن اسم فرد در خواب تعبیرش چیست