معنی عوض کردن اسم فرد در خواب تعبیرش چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

معنی عوض کردن اسم فرد در خواب تعبیرش چیست

محمدبن سیرین گوید:
دیدن نام گردانیدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و احمد و سعید و صالح و آن چه بدین ها ماند، دلیل خیر بود. اگر از نام او بدتر بود، دلیل فساد است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
نام نیکو با کنیت شنیدن در خواب چون ابوالخیر و ابوالفضل و ابوسعید و مانند این، دلیل خیر و صلاح بود و آن چه به خلاف این ها است، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب دیدن و شنیدن، دلیل شر و فساد است.

درست کردن مجسمه های شنی در ساحل برزیل
 1. اسم طراوت فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس

 2. اسم سپهر فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس

 3. اسامی زیبای اسلامی دخترانه همراه با معنی

 4. اسم شانی فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس

 5. فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ل

 6. اسم النا فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

۳ نظر
 1. رحیمه

  خواب دیدم اسمم رو بهار گذاشتن

 2. ناشناس

  دچار دگرگونی مثبت خواهید شد

 3. فرشته

  در خواب دیدم اسمم عوض شده به طاهره