اگر خواب ببینید از کسانی هستید که در خواب راه می روید ، نشانه آن است که نادانسته با نقشه هایی موافقت می کنید ، که از اضطراب و بدبختی چیزی برایتان به ارمغان نمی آورد .

تک فارس » مطالب جالب » معنی دیدن راه رفتن در خواب در خواب شبانه چه تعبیری دارد