اگر فردی خواب ببیند در خواب در حال خداحافظی میباشد به معنی سرخورده شدن می باشد

تک فارس » مطالب جالب » معنی خواب خداحافظی کردن در خواب چیست