معنی جفت شدن ساعت و دقیقه در زمان های مختلف چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

معنی جفت شدن ساعت و دقیقه در زمان های مختلف چیست

image معنی جفت شدن ساعت و دقیقه در زمان های مختلف چیست

۰۰:۰۰

▪ محقق شدن امیال و آرزوها و تفکر با قلبی پاک و خالص

۰۱:۰۱

▪ در انتظار خبرهای خوبی باشید.

تکفارس آی آر

۰۱:۱۰

▪ افسوس.

شما آن کار را شروع کرده اید اما محقق نخواهد شد.

۰۱:۱۱

▪ در این زمان هیچ پیشنهادی را نپذیرید.

www.takfars.ir

۰۲:۰۲

▪ منتظر یک دعوت یا قرار ملاقات باشید.

۰۲:۲۰

▪ خشمتان را مهار کنید و واژه ها دریابید.

۰۲:۲۲

▪ رازی را کشف خواهید کرد.

۰۳:۰۳

▪ پشت در عشق ایستاده است، آنرا بگشایید.

۰۳:۳۰

▪ دریغا، تغییری که احساس می کردید و در انتظارش بودید، بی پاسخ خواهند ماند.

تک فارس

۰۳:۳۳

▪ خوشحالی و خوشبختی را ملاقات خواهید کرد.

۰۴:۰۴

▪ به موقعیتتان از زاویه ای دیگر نگاه کنید.

۰۴:۴۰

▪ امروز روز شما نیست.

۰۴:۴۴

▪ به حسابش برسید.

۰۵:۰۵

▪ دشمنانتان در حال مخفیانه نقشه کشیدن برای شما هستند.

T A K F A R S

۰۵:۵۰

▪ از آب و آتش حذر کنید.

۰۵:۵۵

▪ از ملاقات با آن مرد خردمند، دوری نکنید.

۰۶:۰۶

▪ ازدواج سریع یا بطور کلی ازدواج

۰۷:۰۷

▪ از مردی که یونیفورم پوشیده است، حذر کنید.

۰۸:۰۸

▪ در شغلتان پیشرفتی حاصل خواهد شد.

تک فارس www.takfars.ir

۰۹:۰۹

▪ از کیف پول و کیف دستی تان مراقبت بیشتری کنید.

۱۰:۰۱

▪ با مردی تاثیرگذار و مهم آشنا خواهید شد.

۱۰:۱۰

▪ وقتش رسیده است

۱۱:۱۱

▪ به کسی یا چیزی وابسته خواهید شد.

همچنین در بسیاری از منابع این زمان را زمانی معنوی می دانند به این معنا که شما در مسیر درستی هستید و با روح جهان و جریان هستی موافقید.

۱۲:۱۲

تکفارس

▪ پیروزی بر عشق ازآن شماست.

۱۲:۲۱

▪ با زنی زیبا ملاقات خواهید کرد.

۱۳:۱۳

▪ از چشم و هم چشمی حذر کنید.

۱۳:۳۱

▪ آنچه مدتها در رویایش به سر می بردید، خواهید یافت.

۱۴:۱۴

▪ ایامتان به عشق مزین خواهد شد.

۱۴:۴۱

takfars.ir

▪ در دردسری خواهید افتاد

۱۵:۱۵

▪ نصایح مرد خردمند را دنبال کنید.

۱۵:۵۱

▪ برای تازگی و طرواتی سریع اما کوتاه، آماده باشید.

۱۶:۱۶

▪ در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

۱۷:۱۷

▪ از محله ارازل و اوباش دوری کنید.

۱۸:۱۸

تک فارس آی آر

▪ در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

۱۹:۱۹

▪ موفقیت در کار

۲۰:۰۲

▪ دعوا و نزاع با شخصی دیگر

۲۰:۲۰

▪ تهمت در خانواده

۲۱:۱۲

▪ تولد نوزاد یا شروع یک پرژه جدید

۲۲:۲۱

TakFars

▪ داستانی عاشقانه سر خواهد گرفت و گردبادی شکل خواهد گرفت.

۲۲:۲۲

▪ یک آشنایی جدید

۲۳:۲۳

▪ رابطه ای خطرناک

۲۳:۳۲

▪ مشکلات سلامتی

عکس جاهای دیدنی سرزمین مصر با توضیحات
  1. فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ل

  2. فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ح

  3. فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ظ

  4. فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف و

  5. بایدها و نبایدها در زمان مصرف پونه کوهی برای سلامتی

  6. فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ت

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات