تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

معنی جفت شدن ساعت و دقیقه در زمان های مختلف چیست

image معنی جفت شدن ساعت و دقیقه در زمان های مختلف چیست

۰۰:۰۰

محقق شدن امیال و آرزوها و تفکر با قلبی پاک و خالص

۰۱:۰۱

در انتظار خبرهای خوبی باشید.

تکفارس آی آر

۰۱:۱۰

افسوس.

شما آن کار را شروع کرده اید اما محقق نخواهد شد.

۰۱:۱۱

در این زمان هیچ پیشنهادی را نپذیرید.

www.takfars.ir

۰۲:۰۲

منتظر یک دعوت یا قرار ملاقات باشید.

۰۲:۲۰

خشمتان را مهار کنید و واژه ها دریابید.

۰۲:۲۲

رازی را کشف خواهید کرد.

۰۳:۰۳

پشت در عشق ایستاده است، آنرا بگشایید.

۰۳:۳۰

دریغا، تغییری که احساس می کردید و در انتظارش بودید، بی پاسخ خواهند ماند.

تک فارس

۰۳:۳۳

خوشحالی و خوشبختی را ملاقات خواهید کرد.

۰۴:۰۴

به موقعیتتان از زاویه ای دیگر نگاه کنید.

۰۴:۴۰

امروز روز شما نیست.

۰۴:۴۴

به حسابش برسید.

۰۵:۰۵

دشمنانتان در حال مخفیانه نقشه کشیدن برای شما هستند.

T A K F A R S

۰۵:۵۰

از آب و آتش حذر کنید.

۰۵:۵۵

از ملاقات با آن مرد خردمند، دوری نکنید.

۰۶:۰۶

ازدواج سریع یا بطور کلی ازدواج

۰۷:۰۷

از مردی که یونیفورم پوشیده است، حذر کنید.

۰۸:۰۸

در شغلتان پیشرفتی حاصل خواهد شد.

تک فارس www.takfars.ir

۰۹:۰۹

از کیف پول و کیف دستی تان مراقبت بیشتری کنید.

۱۰:۰۱

با مردی تاثیرگذار و مهم آشنا خواهید شد.

۱۰:۱۰

وقتش رسیده است

۱۱:۱۱

به کسی یا چیزی وابسته خواهید شد.

همچنین در بسیاری از منابع این زمان را زمانی معنوی می دانند به این معنا که شما در مسیر درستی هستید و با روح جهان و جریان هستی موافقید.

۱۲:۱۲

تکفارس

پیروزی بر عشق ازآن شماست.

۱۲:۲۱

با زنی زیبا ملاقات خواهید کرد.

۱۳:۱۳

از چشم و هم چشمی حذر کنید.

۱۳:۳۱

آنچه مدتها در رویایش به سر می بردید، خواهید یافت.

۱۴:۱۴

ایامتان به عشق مزین خواهد شد.

۱۴:۴۱

takfars.ir

در دردسری خواهید افتاد

۱۵:۱۵

نصایح مرد خردمند را دنبال کنید.

۱۵:۵۱

برای تازگی و طرواتی سریع اما کوتاه، آماده باشید.

۱۶:۱۶

در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

۱۷:۱۷

از محله ارازل و اوباش دوری کنید.

۱۸:۱۸

تک فارس آی آر

در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

۱۹:۱۹

موفقیت در کار

۲۰:۰۲

دعوا و نزاع با شخصی دیگر

۲۰:۲۰

تهمت در خانواده

۲۱:۱۲

تولد نوزاد یا شروع یک پرژه جدید

۲۲:۲۱

TakFars

داستانی عاشقانه سر خواهد گرفت و گردبادی شکل خواهد گرفت.

۲۲:۲۲

یک آشنایی جدید

۲۳:۲۳

رابطه ای خطرناک

۲۳:۳۲

مشکلات سلامتی

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››