image معنی جفت شدن ساعت و دقیقه در زمان های مختلف چیست

۰۰:۰۰

*محقق شدن امیال و آرزوها و تفکر با قلبی پاک و خالص

۰۱:۰۱

*در انتظار خبرهای خوبی باشید.

۰۱:۱۰

*افسوس.

شما آن کار را شروع کرده اید اما محقق نخواهد شد.

۰۱:۱۱

*در این زمان هیچ پیشنهادی را نپذیرید.

۰۲:۰۲

*منتظر یک دعوت یا قرار ملاقات باشید.

۰۲:۲۰

*خشمتان را مهار کنید و واژه ها دریابید.

۰۲:۲۲

*رازی را کشف خواهید کرد.

۰۳:۰۳

*پشت در عشق ایستاده است، آنرا بگشایید.

۰۳:۳۰

*دریغا، تغییری که احساس می کردید و در انتظارش بودید، بی پاسخ خواهند ماند.

۰۳:۳۳

*خوشحالی و خوشبختی را ملاقات خواهید کرد.

۰۴:۰۴

*به موقعیتتان از زاویه ای دیگر نگاه کنید.

۰۴:۴۰

*امروز روز شما نیست.

۰۴:۴۴

*به حسابش برسید.

۰۵:۰۵

*دشمنانتان در حال مخفیانه نقشه کشیدن برای شما هستند.

۰۵:۵۰

*از آب و آتش حذر کنید.

۰۵:۵۵

*از ملاقات با آن مرد خردمند، دوری نکنید.

۰۶:۰۶

*ازدواج سریع یا بطور کلی ازدواج

۰۷:۰۷

*از مردی که یونیفورم پوشیده است، حذر کنید.

۰۸:۰۸

*در شغلتان پیشرفتی حاصل خواهد شد.

۰۹:۰۹

*از کیف پول و کیف دستی تان مراقبت بیشتری کنید.

۱۰:۰۱

*با مردی تاثیرگذار و مهم آشنا خواهید شد.

۱۰:۱۰

*وقتش رسیده است

۱۱:۱۱

*به کسی یا چیزی وابسته خواهید شد.

(همچنین در بسیاری از منابع این زمان را زمانی معنوی می دانند به این معنا که شما در مسیر درستی هستید و با روح جهان و جریان هستی

موافقید)

۱۲:۱۲

*پیروزی بر عشق ازآن شماست.

۱۲:۲۱

*با زنی زیبا ملاقات خواهید کرد.

۱۳:۱۳

*از چشم و هم چشمی حذر کنید.

۱۳:۳۱

*آنچه مدتها در رویایش به سر می بردید، خواهید یافت.

۱۴:۱۴

*ایامتان به عشق مزین خواهد شد.

۱۴:۴۱

*در دردسری خواهید افتاد

۱۵:۱۵

*نصایح مرد خردمند را دنبال کنید.

۱۵:۵۱

*برای تازگی و طرواتی سریع اما کوتاه، آماده باشید.

۱۶:۱۶

*در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

۱۷:۱۷

*از محله ارازل و اوباش دوری کنید.

۱۸:۱۸

*در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

۱۹:۱۹

*موفقیت در کار

۲۰:۰۲

*دعوا و نزاع با شخصی دیگر

۲۰:۲۰

*تهمت در خانواده

۲۱:۱۲

*تولد نوزاد یا شروع یک پرژه جدید

۲۲:۲۱

*داستانی عاشقانه سر خواهد گرفت و گردبادی شکل خواهد گرفت.

۲۲:۲۲

*یک آشنایی جدید

۲۳:۲۳

*رابطه ای خطرناک

۲۳:۳۲

*مشکلات سلامتی

تک فارس » مطالب جالب » معنی جفت شدن ساعت و دقیقه در زمان های مختلف چیست