شما بی صبر هستید : با آرامی ول مطمئنا به هدفهایتان خواهید رسید .
شما به بچه ها با بی حوصلگی رفتار می کنید : یک پاکت یا نامه محتوی پول دریافت می کنید .
با دوستان با بی حوصلگی رفتارمی کنید : پر گویی و فضولی .

تک فارس » مطالب جالب » معنی بی صبر و حوصله بودن در خواب چیست