image معرفی تصویری نحوه صحیح انجام حرکات ورزشی تی آر ایکس

با این ورزش می توانید علاوه بر چربی سوزی،عضلات خود را تقویت کنید.

image معرفی تصویری نحوه صحیح انجام حرکات ورزشی تی آر ایکس

حرکت پا رویی بالا : (TRX HIGH ROW)

مزایا :

تقویت عضلات پشت،جلو بازو ،سرشانه ها و زیر بغل

توضیح:

طول طناب: کوتاه

سینه را کشیده و در پایان حرکت پا رویی ایستاده را انجام می دهیم، پشت و کمر را خم یا گرد نمی کنیم.

وضعیت بدن: رو به تکیه گاه ایستاده

image معرفی تصویری نحوه صحیح انجام حرکات ورزشی تی آر ایکس

پا رویی میانی :(TRX MID ROW)

مزایا :

تقویت عضلات پشت با موقعیت های مختلف پارویی بالا یا پایین که روش هایی برای تکمیل افزایش قدرت هستند.

توضیح:

طول طناب: کوتاه

بدون بالا انداختن شانه ها ،استخوان های پهن سرشانه را نزدیک یکدیگر بکشید.

وضعیت بدن: رو به تکیه گاه ایستاده

image معرفی تصویری نحوه صحیح انجام حرکات ورزشی تی آر ایکس

پا رویی پائین TRX LOW ROW )

مزایا :

تقویت عضلات پشت و دست ها در حالت کشیدن قدرتی آن ها.

توضیح:

طول طناب: کوتاه

حرکت را در حالت پایین تر بدن و کشیدن توسط پشت آغاز می کنیم نه به وسیله دست ها .

وضعیت بدن:رو به تکیه گاه ایستاده

image معرفی تصویری نحوه صحیح انجام حرکات ورزشی تی آر ایکس

کشیدن قدرتی : (POWER PULL )

مزایا :

این حرکت محدوده بزرگی از حرکات را در بر می گیرد یعنی تمام عضلات پشتی و میان تنه را قوی و کنترل میکند.

توضیح:

طول طناب: متوسط

کشیدن میان تنه به عقب و برگشت آن به سمت یک دست و تسلط داشتن به تمرین.

وضعیت بدن:رو به تکیه گاه ایستاده

image معرفی تصویری نحوه صحیح انجام حرکات ورزشی تی آر ایکس

فلای دلتوید پائینی : (TRX LOW DELTOID FLY)

مزایا :

این حرکت محدوده بزرگی از حرکات را در بر می گیرد یعنی تمام عضلات سرشانه،پشت و میان تنه را قوی میکند.

توضیح:

طول طناب: متوسط

کشیدن میان تنه به عقب و برگشت آن به سمت یک دست قوی در تمرین

وضعیت بدن: رو به تکیه گاه ایستاده

تک فارس » پزشکی سلامتی » معرفی تصویری نحوه صحیح انجام حرکات ورزشی تی آر ایکس