image معرفی انواع بوته های گل سرخ موجود۱ ـ گلسرخ پاکوتاه گل درشت Rosier the یا گلسرخ چای

این رقم از سال اول کاشت گل میکند، منتها در سال اول گلش ضعیف است، معمولاً از اردیبهشت تا آبان ماه گل دارد ولی در نقاطی که تابستان گرم دارد در این فصل گل نمیکند و فقط بهار و پائیز گل میدهد . بیشتر نژادهای این رقم گلسرخ به سرمای زمستان مقاوم هستند . این گلسرخ ها روی نسترن وحشی پیوند می شوند محل پیوند در روی طوقه یا کمی بالاتر از آنست بنابراین شکلشان بوته ای می باشد. این رقم را بطور منفرد یا دسته های ۳ تا ۵ تائی در وسط چمن و یا در حاشیه ها و یا در قطعاتی مجزا به فواصل ۷۵ سانتیمتر تا یک متر می توان کاشت.

۲ ـ نسترن پاکوتاه یا (پولیانتا) Rosa Polyantou

این رقم گلهای ریزی دارند که بطور مجتمع در راس ساقه قرار گرفته و در هر دسته تا حدود چهل گل ریز دارد. خصوصیات این نوع که خیلی پر گل است و از اردیبهشت تا آبان ماه مرتباً گل میکند مقاومتش به سرما خیلی زیاد است و بیشتر حاشیه ها را با آن تزئین میکنند ، باید دقت نمود که در حاشیه فقط از یک رنگ کاشته شود تا جلوه بیشتری نماید و از نظر نمو و قد یکنواخت باشد، این رقم بوسیله قلمه یا پیوند زیاد می شود ولی معمولاً‌ آنرا از راه قلمه زیاد میکنند. بطور خلاصه این نوع گل سرخها دارای گلهای فراوان بوده و دوره گل کرد در آنها طولانی است و مقاومت به سرمای شدید دارند و نسبتاً مقاوم به امراض آفات می باشند. برای انتخاب نسترن پاکوتاه از انواع گل درشت و آنهائیکه شاخه های متحدالشکل و یکنواخت می دهند باید استفاده کرد. ضمناً دورگی از نسترن پاکوتاه و گلسرخ پاکوتاه بدست آمده به اسم فلوری بندا که تمام خصوصیات نسترن پاکوتاه را دارد ولی گلهایش شبیه به گلسرخ معمولی یعنی تقریباً درشت می باشند ولی دسته ای گل میکنند . دسته های گل از ۵ تا ۱۰ عدد می باشد و مثل گلسرخ معمولی رشد کافی دارند و برای عرضه بسیار مناسبند و از اردیبهشت تا آخر پائیز مرتباً‌ گل دارند. گلسرخ رونده Rosac sarmentosa این رقم از جفتگیری نسترن پیچ و گلسرخ پاکوتاه بدست آمده است و از سال دوم کشت به گل می آید ولی در سال اول مقدار کمی گل دارد و دوام گل شبیه رقم اول است. این نوع برای تزئین دیوار و آلاچیق بکار می رود.

۳ ـ نسترن روینده که گلهای ریز و دسته ای دارد R.polyantha Sarmentesa

فقط در بهار گل میکند و چهار تا پنج هفته گل دارد. مثل نسترن قشقائی و نسترن رونده سفید و صورتی و غیره. بوته این گلسرخ خیلی قوی است و آنرا بوسیله قلمه زیاد میکنند، ولی بعضی از نسترنهای رونده در دو نوبت (بهار وپائیز) گل دارند مثل نسترن

۵ ـ گلسرخ پابلند Rosievtige

این رقم بمنظور کاشتن کنار خیابان بطور قرینه استفاده می گردد و همچنین دستجاتی دوتائی یا سه تائی در روی چمن کاشته می شود، مشخصات این نوع عیناً مثل گلسرخ پاکوتاه (رقم اول) می باشد. محل پیوند در بالای ساقه است به ارتفاع (۹۰ ـ ۱۲۰ سانتیمتر) یا نیمه بلند به ارتفاع (۷۰ ـ ۹۰ سانتیمتر).

۶ ـ گلسرخ مجنون

این گل تشکیل شده از ساقه نسترن وحشی به ارتفاع ۶/۱ ـ ۲ متر که در همان ارتفاع پیوند میزنند بطوریکه شاخه های پیوندی به طرف زمین سرازیر می شوند. پیوند آن باید از نسترنهای رونده باشد. انتخاب پایه برای گلسرخ : در ایران با وجودی که انواع نسترن وحشی زیاد است و باغداران به عنوان پایه گلسرخ از آنها استفاده می نمایند معذالک این پایه های محلی یکنواخت نیستند. از یکصد پایه کاشته شده پنجاه عدد آنها قابل پیوند نمی باشند و از پنجاه عدد پیوند خورده فقط سی عدد آنها قابل فروش می باشند معذالک باغداران این پایه های غیریکنواخت را که رشد و مقاومت شان نسبت به امراض مختلف است همه پیوند زده و به فروش می رسانند و این کار به ضرر خریداران است.