image معجزه های نماز خواندن به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:

نمازگزار سه فایده به دست می‌آورد:

۱٫ هر گاه به نماز می‌ایستد، خوبی‌ها و نیکویی‌‌ها از پهنه آسمان بر سرش فرو مى‌ریزد.

۲٫ فرشتگان او را از زیر پاهایش تا فراز آسمان احاطه و او را در برمى‌گیرند.

۳٫ فرشته اى او را ندا مى‌دهد: اى نمازگزار، اگر میدانستی با چه کسى مناجات مى کنى، هرگز روی نمی‌گرداندی و به دیگرى توجه نمی‌کردی.