image متن های آموزنده

اما سنگی که درد سکون را کشیده بود، رفتن را می شناخت

کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود، دویدن را می فهمید

و درختی که پاهایش در گل بود، از پرواز بسیار می دانست

———————

سه چیز مهم !

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم

سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال

از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن

سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر

اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم

سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب

———————

وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیآموز

و دویدن که آموختی ، پرواز را

———————

راه رفتن بیآموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه میکند

———————

دویدن بیآموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زودباشی، دیر

———————

و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آنچه به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی

———————

من راه رفتن را از یک سنگ آموختم ، دویدن را از یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت

———————

بادها از رفتن به من چیزی نگفتند، زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند

———————

پلنگان، دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دویده بودند که دویدن را از یاد برده بودند

———————

پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند، زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند که آن را به فراموشی سپرده بودند

———————

آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت

———————

و کمال معرفت آن است که

خودت را باور داشته باشی