حیوانات حرام گوشت

خرگوش حرام است اگر چه از سباع نباشد، وهمچنین همه حشرات حرامند مانند مار و موش و موش دو پا و جوجه تیغى و جیرجیرک و غیر اینها از آنچه که قابل شمارش نیست.

و همچنین آنچه مسخ شده مانند فیل و میمون و خرس و غیر اینها حرام مى‌باشد.

چهارپایان ساکن در خشکى، دو صنف هستند: اهلى و وحشى. حیوانات اهلی خود به سه قسم حلال ، مکروه، و حرام تقسیم میشوند.

۱- حلال: جمیع اصناف گوسفند و گاو و شتر

۲- مکروه: اسب و قاطر و الاغ

۳- حرام: غیر اینها، از حیوانات ساکن در خشکى حرام مى‌باشد مانند سگ و گربه و غیر اینها.

از حیوانات وحشى

۱- حلال: آهو و گاو وحشى و قوچ کوهى و الاغ وحشى

۲- حرام: سباع حرامند (سباع حیواناتى هستند که درنده بوده و داراى ناخن و دندان باشند، چه اینکه نیرومند باشند مانند شیر و پلنگ و یوزپلنگ و گرگ یا ضعیف باشند مانند روباه و کفتار و شغال).

تک فارس » پزشکی سلامتی » لیست دقیق حیوانات با گوشت حرام و حلال