image لکه های رنگ روی لباس را بعد از نقاشی ساختمان چطور باید پاک کرد

چنانچه پس از نقاشی ساختمان لباس های شما رنگی شده باشد به دو روش می توانید جهت پاک کردن لکه عمل نمایید:

▪ در صورتیکه رنگ استفاده شده بر پایه آب باشد و سریعاً لکه را بشویید، به سهولت شسته خواهد شد؛ در واقع اگر قبل از خشک شدن لکه، اقدام به شستن لکه نمایید، لکه براحتی پاک خواهد شد و در صورتیکه اثر کمی از آن باقیمانده باشد، با شستشوی مکرر پاک می گردد.

▪ اما در صورتیکه لکه رنگ روغن بر روی لباستان ایجاد شده باشد، پاک کردن آن کمی سخت تر خواهد بود. اگر بتوانید قبل از خشک شدن لکه با استفاده از تینر یا بنزین اقدام به پاک کردن آن نمایید، بهتر پاک خواهد شد؛ اما باید توجه داشته باشید که ممکن است به علت وجود ناخالصی در این مواد، منجر به رنگبری رنگ پارچه نیز شود. بنابراین توصیه می شود ابتدا بر روی یک قسمت داخلی از لباس این کار را انجام دهید و در صورت عدم رنگبری و عدم آسیب به بافت پارچه، لکه را به این روش پاک نمایید.

تک فارس » آرایشی » لکه های رنگ روی لباس را بعد از نقاشی ساختمان چطور باید پاک کرد