موارد مصرف

▪ درمان عفونت HIV زمانیکه شواهد بالینی و یا ایمنولوژیکی بیانگر پیشرفت بیماری باشد.

مکانیسم اثر

فارماکوکینتیک

موارد منع مصرف

هشدارها

عوارض جانبی

تداخل دارویی

نکات قابل توصیه

مقدار مصرف

اشکال دارویی

تک فارس » پزشکی سلامتی » قرص کو بایوویر عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی