image قرص های چربی سوز موجود در بازار حاوی شیشه است

دکتر مسعود حاج رسولی در همایش تبیین ورزشهای بومی و سنتی در تالارلاله شهرکرد گفت:

آمفتامین و مت آمفتامین با تاثیر بر قسمت کناری غده هیپوتالاموس موجب جلوگیری از گرسنگی می شود و مصرف کننده را دچار بی اشتهایی شدید میکند، به شکلی که ساعتها و حتی روزها اشتها به غذا در فرد به وجود نمی آید.همچنین قرص های چربی سوز موجود در بازار حاوی مواد مخدر شیشه است.به گفته وی، قرص هایی که با عنوان قرص چربی سوز در بازار وجود دارد، حاوی آمفتامین و مت آمفتامین است.